Handlová od praveku po súčasnosť : Monografia mesta / Ivan Mrva zost., Igor Reiff zost. - Štúdio Harmony, Bansk  Bystrica, 2017.
Edícia Genius Loci
ISBN 8-80-89151-46-2
908 - Handlová - Horná Nitra - región - mestá slovenské - história - život spoločenský - dejiny - monografie - pravek - stredovek - novovek - súčasnosť - štrajk handlovský 1918
voľná K105040 D
voľná K105041 D
voľná K105042 D
voľná K105043 ML
voľná K105044 Mo

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ