Inžinierska ekológia / Ľubomír Kubík , Michal Valach , Ľubomír Híreš - Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra, 2016.
ISBN 8-80-552-1526-6
502 - ekológia - ekosystém - reťazce potravinové - kríza ekologická - žiarenie slnečné - žiarenie ultrafialové - žiarenie infračervené - teplota - ovzdušie - ochrana ovzdušia - atmosféra - vzduch - ozonosféra - diera ozónová - kvalita ovzdušia - znečistenie ovzdušia - pôda - znečistenie pôdy - úrodnosť - agrochemikálie - imisie - odpady priemyslové - odpady - kontaminácia pôdy - erózia pôdy - hydrosféra - voda - obeh vody - vodstvo - znečistenie vody - biosféra - biocykly - toxikológia - mikrobiológia - epidemiológia - intoxikácia - mikrobiológia - monitoring životného prostredia - energia - zdroje energie - zdroje alternatívne - bioremediácia - asanácia - ochrana potravín - voda pitná - zdroje vodné - vody podzemné - čistenie vody - zvuk - hluk - meranie hluku - infrazvuk - ultrazvuk - vibrácie
voľná K105243 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ