Patopsychológia detí so psychosociálnym narušením pre pedagógov / Tatiana Dubayová - Prešovská univerzita, Pre¨ov, 2016.
ISBN 8-80-555-1621-9
159.9 - patopsychológia - patopsychológia detí - zdravie duševné - choroby duševné - poruchy správania - správanie - správanie problémové - delikvencia detí - deprivácia - rodina - správanie agresívne - šikanovanie - rovesníci
vypožičaná K105249 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ