Sociálno-právna pomoc rodinám v súčasnej spoločnosti / Eva Vondráková , Denisa Selická - Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, 2017.
ISBN 8-80-558-1197-0
364 - rodina - funkcia rodiny - typológia rodiny - rozvod(soc.) - ochrana detí - ochrana sociálna - kuratela sociálna - postihnutí zdravotne - matka slobodná - pomoc právna - pomoc sociálna - starnutie - staroba - seniori - zmysel života - Rómovia - analýza demografická - rodiny rómske - materstvo - rodičovstvo - dovolenka materská - centrá materské - starostlivosť o dieťa
voľná K105254 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ