Slovenský jazyk v kocke pre základné školy a nižšie ročníky viacročných gymnázií / Lucia Gianitsová-Ološtiaková , Martin Ološtiak - Fragment, Bratislava, 2008.
ISBN 8-80-8089-156-5
801 - učebnice základných škôl - jazyk slovenský - morfológia - pravopis - fonetika - fonológia - ortografia/pravopis/ - lexikológia - štylistika - sloh - syntax
voľná K105378 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ