Piráti svetových morí : História a cesty morských lupičov od doby bronzovej po atómový vek / Marek Perzynski , Jaroslav Coplák prel. - Perfekt, Bratislava, 2018.
ISBN 8-80-8046-882-8
355 - vojenstvo - loďstvo vojnové - loďstvo obchodné - piráti - moreplavci - pašovanie - pašovanie ľudí - pašovanie tovaru - história pirátstva
voľná K105389 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ