Za Slovenský štát, za novú Európu! : Hlinkova garda v období nemeckej okupácie / Anton Hruboň - AntOn Solutions, Bansk  Bystrica, 2015.
ISBN 8-80-89514-35-9
943.76 - dejiny - dejiny slovenské - Slovenský štát(1939-1945) - okupácia - okupácia nacistická - vojna svetová II. 1939-1945 - nacisti - fašizmus
vypožičaná K105521 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ