Buchara / , V. urikov , Ján Mojžiš prel. - Raduga, Moskva, 1985.
908 - sprievodca - Buchara - cestopisy - skanzeny - Ázia
vožná K96851 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ