Úvod do teorie masové komunikace / Denis McQuail , Jan Jirák prel. - Portál, Praha, 1999.
ISBN 80-7178-200-9
159.9 - médiá - vývoj - komunikácia masová - identita - film - televízia - rozhlas - časopisy - kultúra mediálna - násilie - novinári - noviny - rasizmus - reklama - public relation - rozhlas - televízia - video - sloboda prejavu - vysielanie televízne - vysielanie rozhlasové - postmoderna
vožná K92828 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ